ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Οι παρακάτω ομάδες ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι διαπιστευμένες με τη μέθοδο LC-MS/MS στις κατηγορίες:

  • Φρούτα και λαχανικά
  • Τρόφιμα φυτικής προέλευσης με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό (μέλι, σταφίδες, αποξηραμένα φρούτα, κτλ)
  • Τρόφιμα φυτικής προέλευσης με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και μέτρια περιεκτικότητα σε νερό  (ελιές, λάδι, φυστίκια, σησάμι, ταχίνι, κτλ)
  • Δημητριακά και Όσπρια
  • Μπαχαρικά, τσάι, καφές, κτλ
  • Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης (Κρέας και Ιχθυηρά, Γάλα και γαλακτοκομικά Προϊόντα, Αυγά)

Ενώ με τις μεθόδους GC-MS/MS και UV-Vis μόνο στην κατηγορία:

  • Φρούτα και Λαχανικά
Οργανοφωσφορικά – Organophosphates
Μέθοδος LC-MS/MS: Acephate, Azinphos-Ethyl, Azinphos-Methyl, Cadusafos, Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-Methyl, Demeton-S-Methyl, Demeton-S-MethylSulfone, Demeton-S-MethylSulfoxide, Diazinon, Dichlorvos, Dicrotophos, Dimethoate, Dioxathion, Disulfoton, Ditalimfos, Ethion, Ethoprophos, Etrimfos, Fenamiphos, Fenthion, Fonofos, Fosthiazate, Heptenophos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Malaoxon, Malathion, Mecarbam, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Mevinphos, Monocrotophos, Naled, O,O-TEPP, O,O-TEPP, O,S-TEPP, Omethoate, Oxydemeton-Methyl, Paraoxon-Methyl, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Pirimiphos-Ethyl, Pirimiphos-Methyl, Profenofos, Propetamphos, Pyridaphenthion, Quinalphos, Sulfotep, Temephos, Terbufos, Tetrachlorvinphos, Triazophos, Trichlorfon, Trichloronat

Μέθοδος GC-MS/MS: Bromophos-Ethyl, Bromophos, Chlormephos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthiophos, Dichlorvos, Ethoprophos, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenthion, Fenthion-sulfoxide, Formothion, Iodofenphos, Paraoxon, Parathion, Parathion-methyl, Phenthoate, Phorate, Phosmet, Phosmet Oxon, Prothiofos

.

Καρβαμιδικά – Carbamates
Μέθοδος LC-MS/MS: 3-Hydroxycarbofuran, Aldicarb, Aldicarb-Sulfone, Aldicarb-Sulfoxide, Asulam, Benfuracarb, Benthiavalicarb, Butylate, Carbaryl, Carbetamide, Carbofuran, Carbosulfan, Chlorbufam, Chlorpropham, Desmedipham, Di-allate, Diethofencarb, Ethiofencarb, Fenoxycarb, Formetanate, Furathiocarb, Iprovalicarb, Methiocarb, Methiocarb-Sulfoxide, Methomyl, Molinate, Oxamyl, Phenmedipham, Pirimicarb, Pirimicarb-Desmethyl, Propamocarb, Propham, Propoxur, Prosulfocarb, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox-Sulfone, Thiofanox-Sulfoxide, Tiocarbazil, Tri-allate

Μέθοδος GC-MS/MS: Chloroaniline, Chlorpropham, EPTC, Furathiocarb, tri-Allate

.

Οργανοχλωριωμένα – Organochlorines
Μέθοδος GC-MS/MS: Aldrin, alpha-HCH, alpha-Endosulfan, beta-HCH, beta-Endosulfan, Bromocyclen, Cis-Chlordane, Trans-Chlordane, Chlorobenzilate, Dicofol, Dieldrin, Endosulfan-sulfate, Endrin, gamma-HCH, Heptachlor, Hexachlorobenzene, o,p-DDD, p,p-DDD, p,p-DDE, p,p-DDT, Pentachloroaniline, Quintozene

.

Αμίδια – Amides
Μέθοδος LC-MS/MS: Amisulbrom, Boscalid, Cyflufenamid, Diflufenican, Flubendiamide, Flufenacet, Isoxaben, Ofurace, Oxadixyl, Penoxsulam, Penthoxamide, Picolinafen, Propisochlor, Propyzamide, Pyroxsulam, Silthiofam, Tolylfluanid, Zoxamide

Μέθοδος GC-MS/MS: Dichlofluanid, Fluopyram, Napropamide

.

Διάφορα – Various
Μέθοδος LC-MS/MS: .

Μέθοδος GC-MS/MS: .

.

Διθειοκαρβαμιδικά – Dithiocarbamates
Μέθοδος UV-Vis: Mancozeb, Maneb, Metiram, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram συγκεντρωτικά ως CS2

.