ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας περιγράφει το Όραμα και τη Στρατηγική της Εταιρίας, αλλά και τα μέσα που αυτή χρησιμοποιεί, για την επίτευξη του βασικού Επιχειρηματικού της Στόχου που είναι η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες. Αποτελεί μια δεσμευτική διακήρυξη Αρχών και Θέσεων στο επίκεντρο των οποίων είναι η Ικανοποίηση των Απαιτήσεων και των Προσδοκιών του πελάτη, γι’ αυτό και επικοινωνείται αποτελεσματικά σε όλο τον οργανισμό για να υπενθυμίζει στους εργαζόμενους το μέρος της ευθύνης που φέρουν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας.

Βασική επιχειρηματική επιδίωξη της ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών ποιότητας τόσο τεχνικών-αναλυτικών, όσο και συμβουλευτικών.

Θεμελιώδης αρχή και δέσμευση της Εταιρίας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Διοίκηση της Εταιρίας:

 • Έχει υιοθετήσει τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025 , το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της μέσω της επίτευξης των παρακάτω αντικειμενικών σκοπών:
  • την υλοποίηση ανεξάρτητων, ορθών και ακριβών αποτελεσμάτων
  • την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη από την στιγμή της συμφωνίας και παραγγελίας έως την εξυπηρέτηση μετά την υλοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων /δοκιμών
  • την ασφάλεια κατά την υλοποίηση των αναλύσεων
  • την διαρκή βελτίωση της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας και των ανθρώπων του εργαστηρίου
 • Έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σε εξοπλισμό και όργανα που χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ακρίβειας, ορθότητας και ταχύτητας στις μετρήσεις.
 • Έχει δημιουργήσει άριστες συνθήκες λειτουργίας για το προσωπικό της.
 • Χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες και ελεγχόμενες πρακτικές (μεθόδους εργαστηριακών εξετάσεων, δειγματοληψίας, αποθήκευσης και διακίνησης δειγμάτων, κ.λ.π.) για τις οποίες έχει εκπαιδεύσει συστηματικά όλο το προσωπικό της,
 • Διερευνά το βαθμό ικανοποίησης των πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο διεργασιών και υπηρεσιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.