ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η ποιότητα του νερού αναφέρεται στα χημικά, φυσικά, βιολογικά και ραδιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Είναι ένα μέτρο των συνθηκών του νερού σχετικά με τις απαιτήσεις ενός ή περισσότερων βιοτικών ειδών και/ή σε οποιαδήποτε ανθρώπινη ανάγκη ή σκοπό. Οι παράμετροι για την ποιότητα του νερού καθορίζονται από την σκοπούμενη χρήση.

Στη φύση δεν υπάρχει πραγματικά “καθαρό” νερό. Σχεδόν όλα το νερά περιέχουν μολυσματικούς παράγοντες, όπως διαλυμένα μέταλλα, οργανικές ενώσεις άνθρακα, και διάφορους μικροοργανισμούς που εισέρχονται στο νερό που καταναλώνουμε καθώς αυτό έρχεται σε επαφή με τον αέρα και το χώμα. Όταν τα επίπεδα ρύπων και μολυσματικών παραγόντων στο νερό που καταναλώνουμε είναι υπερβολικά υψηλά, μπορεί αυτό να έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.27829/2023 – ΦΕΚ 2525/Β’ 25-5-2023. έχουν νομοθετηθεί οι προδιαγραφές του πόσιμου νερού.

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. πραγματοποιούν τη δειγματοληψία και αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες φυσικοχημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις, με πλήρως διαπιστευμένες μεθόδους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα του νερού που προορίζεται προς κατανάλωση.  Προσφέρουν έτοιμα πακέτα αναλύσεων τόσο για τον απλό απαραίτητο φυσικοχημικό/μικροβιολογικό έλεγχο, όσο και για δοκιμαστική, ελεγκτική ή/και συμπληρωματική παρακολούθηση, σύμφωνα πάντα με το νομοθετημένο πλαίσιο.

Σε αποκλειστική συνεργασία με την αλυσίδα Ευρωπαϊκών εργαστηρίων ALS Europe, παρέχουν επιπλέον και τη δυνατότητα αναλύσεων ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό, όπως επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Επιπλέον, εκτός του πόσιμου νερού, στο εργαστήριο διενεργούνται δοκιμές, σε νερά πισινών, κολυμβητικών δεξαμενών και αρδεύσεως.


Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020):

27829_2023_3525β_2023_ΝΕΡΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ