ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το εργαστήριο ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. των Ιωαννίνων κατέχει πανελλήνια πρωτιά στο πλήθος των φυτοπροστατευτικών δραστικών των οποίων ο προσδιορισμός έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ. σε προϊόντα φυτικής, αλλά και ζωικής προέλευσης, και είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με διαπίστευση φυτοπροστατευτικών ουσιών σε ευέλικτο πεδίο.

Έχοντας στην κατοχή του υπερσύγχρονο εξοπλισμό που αποτελείται από 2 μονάδες LC-MS/MS, 2 μονάδες GC-MS/MS και βοηθητικές μονάδες GC-ECD/FID/FPD (με static & dynamic Head Space Samplers), μπορούν να προσδιοριστούν συνολικά περισσότερες από 600 δραστικές σε κάθε δείγμα, με χρήση συνδυασμού των παρακάτω διαπιστευμένων μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτές είναι εναρμονισμένες με την επίσημη Ευρωπαϊκή Οδηγία SANTE/11813/2017 που αφορά στην ανάλυση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Μέθοδος LC-MS/MS – Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
2,4,5-T, 2,4-D, 4,3-Indolyl-Butyric-Acid, Abamectin, Acephate, Acequinocyl, Acetamiprid, Acidobenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb-Sulfone, Aldicarb-Sulfoxide, Aloxydim, Ametoctradine, Amidosulfuron, Aminopyralid, Amisulbrom, Amitraz, Amitrole, Aramite, Asulam, Atrazin, Atrazin-Desetyl, Azaconazol, Azadirachtine, Azimsulfuron, Azinphos-Ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobine, Barban, Benalaxy, Benflubutamid, Benfuracarb, Benomyl, Bentazone, Benthiavalicarb, Benzalkonium-C10, Benzalkonium-C14, Benzalkonium-C16, Bifenox, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromoxynil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazime, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-Hydroxy, Carbophenothion, Carbosulfan, Carboxim, Carfentrazone-Ethyl, Chinomethionate, Chlorbufam, Chlorfenviphos, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyriphos-Ethyl, Chlorpyriphos-Methyl, Chlorsulfuron, Chlorthiamid, Chromafenozide, Cinidon-Ethyl, Clethodim, Clodinafop-Propargyl, Clofentezin, Clomazone, Clopyralid, Clothianidin, Coumaphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloxidim, Cyflufenamid, Cyhalofop-Butyl, Cymiazole, Cymoxanil, Cyphenothrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Daminozide, Dazomet, Deet, Demeton-S-Methyl, Demeton-S-Methyl-Sulfon, Demeton-S-Methyl-Sulfoxide, Desmedipham, Desmetryn, Diafenthiuron, Diallate, Diazinon, Dicamba, Dichlobutrazole, Dichlofenthion, Dichloprop, Dichlorvos, Diclofop-Methyl, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethenamide-P, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazol, Dinobuton, Dinoseb, Dinoterb, Dioxathion, Diphenylamine, Disulfoton, Ditalimfos, Dithianon, Dithiofencarb, Diuron, Dmpf, Dnoc, Dodine, Emamectin, Epoxiconazole, Etaconazol, Ethametsulfuron, Ethiofencarb, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimphos, Famoxadone, Febutatin-Oxide, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquine, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxaprop-P-Ethyl, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion, Fipronil, Flazosulfuron, Flonicamide, Flonicamide-Tfna, Flonicamide-Tfng, Florasulam, Fluazinam, Fluaziphos-P-Butyl, Fluaziphop-P-Free-Acid, Flubendiamide, Flucycloxuron, Flucytrinate, Flufenacet, Flufenoxuron, Flufenzine, Flumethrin, Flumioxazine, Fluometuron, Fluoroglycofen-Ethyl, Fluotrimazole, Fluoxastrobin, Flupyrsulfuron, Flupyrsulfuron-Methyl, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flurtamone, Flusilazole, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fomesafen, Fonofos, Foramsulfuron, Forchlorfenuron, Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Gibberelic-Acid, Halosulfuron-Methyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-R-Methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamox, Imazapic, Imazaquin, Imazosulfuron, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron-Methyl, Ioxynil, Ipconazole, Iprodione, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxaflutole, Lactofen, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, MCPB, Mecarbam, Mecoprop, Mepanipyrim, Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron-Methyl, Mesotrione, Metaflumizone, Metalaxyl-M, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb-Sulfoxide, Methomyl, Methoprene, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metominostrobin-E, Metominostrobin-Z, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzine, Metsulfuron-Methyl, Mevinphos, Milbemectine, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron, Norlurazone, Novaluron, Nuarimol, O,O-Tepp, O,S-Tepp, Ofurace, Omethoate, Orthosulfamurone, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton-Methyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazole, Penconazole, Pencycuron, Pendimethaline, Penoxsulam, Penthoxamid, Phenmedipham, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Picloram, Picolinafen, Picoxystrobin, Pinoxadem, Piperonylbutoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-Desmethyl, Pirimiphos-Ethyl, Pirimiphos-Methyl, Prallethrin, Prochloraz, Profenofos, Profluralin, Profoxydim, Prohexadion, Propachlor, Propamocarb, Propaquazaphop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propoxycarbazone, Propyzamid, Proquinazid, Prosulfocarb, Prosulfuron, Prothioconazole-Desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-Ethyl, Pyrasulfotole, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyridate-Metabolite, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinclorac, Quinmerac, Quinoxyfen, Quizalofop-Ethyl, Resmethrin, Rimsulfuron, Rotenon, Saflufenacid, Sethoxydim, Silthiofam, Simazin, S-Metolachlor, Spinetoram, Spinosad-A, Spinosad-D, Spiridiclofen, Spirimesifen, Spirotetramate, Spirotetramate-Enol, Spirotetramate-Enol-Glucoside, Spirotetramate-Monohydroxy, Spiroxamine, Sulcotrione, Sulfentrazone, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozid, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tembotrione, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrine, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox-Sulfoxide, Thiofensulfuron-Methyl, Thiophanate-Methyl, Thiophanox-Sulfone, Thiphensulfuron-Methyl, Tiocarbazil, Tolclofos-Methyl, Tolyfluanide, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triallate, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron-Methyl, Trichlorfon, Trichloronate, Triclopyr, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizol, Triflumuron, Triflusulfuron-Methyl, Triforin, Trinexapac-Ethyl, Triticonazole, Tritosulfuron, Valifenalate, Warfarin, Zoxamid.

 

Μέθοδος GC-MS/MS – Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Acetochlor, Acibenzolar-5-Methyl, Acrinathrin, a-Cypermethrin, Aldrin, alpha-BHC, alpha-Endosulfan, Amitraz, Benfluralin, beta-BHC, beta-Endosulfan, Bifenazate, Bifenthrin, Biphenyl, Bromocyclen, Bromomphos-Ethyl, Bromophos-Methyl, Bromopropylate, Butralin, Captafol, Captan, Chinomethionate, Chlorantraniliprole, Chlorbenside, Chlordane-Cis, Chlordane-Trans, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlormephos, Chloroaniline, Chlorobenzélate, Chloroneb, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthiophos, Chlozolinate, Cyfluthrin, Cypermethrin (Mix Of Isomers), DEET, Deltamethrin, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, Diniconazole, Dinobuton, Endosulfan-sulfate, Endrin, EPTC, Esfenvalerate, Etaconazole, Ethalfluralin, Ethofumesate, Ethoprophos, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenthion, Fenthion-sulfoxide, Fenvalerate, Fluazifop-butyl, Fluchloralin, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram, Fluroxypyr, Flurprimidol, Flutolanil, Folpet, Formothion, Furathiocarb, gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Hexachlorbenzen, Ipconazole, Jodfenfos, Kresoxim-methyl, Lactofen, lamda-Cyhalothrin, Myclobutanil, Napropamide, Nitenpyram, Nitrothal-Isopropyl, o,p’-DDD, o-Phenylphenol (OPP), p,p’-DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT, Paraoxon-Ethyl, Parathion, Parathion-methyl, Penconazole, Pentachloroaniline, Permethrin, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosmet Oxon, Phosmet, Procymidone, Prometryn, Propanil, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrifenox, Quintozene, Resmethrin, S421, tau-Fluvalinate, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Tetradifon, Tetradifon, tri-Allate, Trifloxystrobin, Trifluralin, Vinclozolin

Μέθοδοι GC-MS/MS ή GC-FPD  – Προσδιορισμός διθειοκαρβαμιδικών υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Mancozeb, Maneb, Metiram, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram (αθροιστικά ως CS2)

 

Μεμονωμένες μέθοδοι προσδιορισμού (single methods)
  • Chlormequat (διαπιστευμένη)
  • Fosetyl Aluminum και Phosphonic Acid (διαπιστευμένη)
  • Ethephon
  • Maleic Hydrazide
  • Glyphosate
  • Glufosinate
  • AMPA
  • κτλ…