ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την Ελληνική και τη Κοινοτική νομοθεσία, όλες οι Πτηνοτροφικές Μονάδες κρεατοπαραγωγής, ωοπαραγωγής και αναπαραγωγής ορνίθων του είδους Gallus gallus πρέπει να εφαρμόζουν τακτικές εργαστηριακές δοκιμές αυτοελέγχου και να λαμβάνουν μέτρα βιοασφάλειας.

Το εργαστήριο Πατρών της ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εργαστήριο αυτοελέγχου Σαλμονέλας και συμμετέχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Σαλμονέλωσης (ΕΠΕΣ).

Με χρήση διαπιστευμένης πρότυπης μεθόδου, μπορεί να ανιχνευθεί η παρουσία της Σαλμονέλας σε:

  • Περιττώματα ορνίθων
  • Κελύφη αυγών
  • Χαρτόνια από καλάθους εκκόλαψης ή μεταφοράς
  • Νεκρούς νεοσσούς
  • Σκόνη και στρώμνη
  • Ζωοτροφές

Κάθε εξάμηνο τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται και αποστέλλονται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Χαλκίδας, η οποία είναι το επικεφαλής εργαστήριο του ΕΠΕΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΠΕΣ και τις υποχρεώσεις των Πτηνοτροφικών Μονάδων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.