ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ

Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες, καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης.Τα φυσικά ραδιοϊσότοπα υπάρχουν στη γη από τη στιγμή της δημιουργίας της. Τα κυριότερα είναι το ουράνιο (238U, 235U), το θόριο (232Th), το κάλιο (40K) και τα θυγατρικά τους ραδιοϊσότοπα. Τα φυσικά ραδιοϊσότοπα, εκτός από το έδαφος και τα ορυκτά, ανιχνεύονται στο νερό, στον αέρα, στους ζώντες οργανισμούς, στις τροφές και στα οικοδομικά υλικά.

Με σκοπό την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, η ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφαση Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016).

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. έχοντας αποκλειστική συνεργασία με την αλυσίδα Ευρωπαϊκών εργαστηρίων ALS Europe, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, παρέχουν τη δυνατότητα αναλύσεων ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό, όπως επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Διαδικασία παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μετριέται η Ενδεικτική Δόση (ΕΔ), η οποία υπολογίζεται από τα αποτελέσματα των παρακάτω μετρήσεων:

  • Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας: Ο προσδιορισμός της ολικής α και β ακτινοβολίας διεξάγεται κάθε χρόνο σε όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
  • Προσδιορισμός των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234). Σημειώνεται ότι:
    • Η δειγματοληψία και η εξέταση των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωση έστω και ενός εκ των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234) υπερβαίνει το 10% της παράγωγης συγκέντρωσης, όπως αυτή ορίζεται στην νομοθεσία.
    • Η δειγματοληψία και η εξέταση των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τριετία στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι συγκεντρώσεις των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234) δεν υπερβαίνουν το 10% της παράγωγης συγκέντρωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων, τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. αναλαμβάνουν και τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας πόσιμου νερού από την ΕΕΑΕ.