Μέθοδοι LC-MS/MS: XI-77, ΧΙ-78, ΧΙ-79, ΧΙ-80, ΧΙ-81

Μέθοδοι LC-MS/MS για τα υποστρώματα :

  • XI-77 – Ελιές, έλαια και λοιπά φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και χαμηλή ή μέση σε νερό και προϊόντα τους, όπως ορίζονται από SANTE/11945/2015
  • ΧΙ-78 – Όσπρια, δημητριακά, προϊόντα δημητριακών (προϊόντα αρτοποιίας και μακαρονοποιίας) με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο και/ή πρωτεΐνες και χαμηλή σε λίπος και νερό όπως ορίζονται από SANTE/11945/2015
  • ΧΙ-79, 80, 81 – Αυγά, γάλα, γαλακτοκομικά, κρέας, θαλασσινά και άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης όπως ορίζονται από SANTE/11945/2015

350 Δραστικές ουσίες:

Acephate, Acetamiprid, Acidobenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Aldicarb, Aloxydim, Ametoctradine, Amidosulfuron, Amisulbrom, Aramite, Asulam, Atrazin Desetyl, Atrazin, Azaconazol, Azimsulfuron, Azinphos Ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobine, Barban, Benalaxyl (+M), Benflubutamid, Benfuracarb, Benthiavalicarb, Bifenox, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-Hydroxy, Carboxim, Carfentrazone Ethyl, Chlorbufam, Chlorfenviphos, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorsulfuron, Chromafenozide, Clethodim, Clodinafop Propargyl, Clofentezin, Clomazone, Clopyralid, Clothianidin, Coumaphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloxidim, Cyflufenamid, Cyhalofop Butyl, Cymiazole, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Daminozide, DEET, Demeton-S-Methyl Sulfone, Demeton-S-Methyl Sulfoxide, Demeton-S-Methyl, Desmedipham, Desmetryn, Diallate, Diazinon, Dichlobutrazole, Dichlorvos, Diclofop Methyl, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethenamide-P, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazol, Dioxathion, Diphenylamin, Disulfoton, Diethofencarb, Diuron, Dodemorph, Dodine, Emamectin, Epoxiconazole, Etaconazol, Ethametsulfuron, Ethiofencarb, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimphos, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fipronil, Fipronil Sulfone, Flazosulfuron, Flonicamide, Florasulam, Fluaziphos-P-Butyl, Flucycloxuron, Flufenacet, Flufenoxuron, Flufenzine, Flumioxazine, Fluometuron, Fluoxastrobin, Flupyrsulfuron, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flurtamone, Flusilazole, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fomesafen, Foramsulfuron, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halosulfuron Methyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-R-Methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamox, Imazapic, Imazaquin, Imazosulfuron, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron, Ipconazole, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxaflutole, Lactofen, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron Methyl, Metaflumizone, Metalaxyl (+ M), Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb Sulfoxide, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metominostrobin-E, Metominostrobin-Z, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzine, Metsulfuron Methyl, Mevinphos, Molinate, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron, Nicotine, Nitenpyram, Norlurazone, Nuarimol, o,o-TEPP, Ofurace, Omethoate, Orthosulfamurone, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton Methyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazole, Paraoxon Methyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethaline, Penoxsulam, Penthoxamid, Phenmedipham, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Pinoxadem, Piperonyl Butoxide, Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Prallethrin, Prochloraz, Profenofos, Profoxydim, Propachlor, Propamocarb, Propaquazaphop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propyzamid, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-Desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Pyridate Metabolite, Pyrifenox, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinclorac, Quinmerac, Quinoxyfen, Quizalofos Ethyl, Rimsulfuron, Rotenon, Saflufenacid, Sethoxydim, Silthiofam, Simazin, S-Metolachlor, Spinetoram, Spinosad (Spinosid A, Spinosid B), Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat-Enol, Spirotetramat-Enol-Glucoside, Spiroxamin, Sulcotrione, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozid, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tembotrione, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrine, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox Sulfoxide, Thiophanate Methyl, Thiophanox Sulfone, Thiphensulfuron Methyl, Tiocarbazil, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron Methyl, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizol, Triflusulfuron Methyl, Triforin , Triticonazole, Tritosulfuron, Valifenalate, Warfarin, Zoxamid