Μέθοδος GC-MS/MS: XI-40

Μέθοδος LC-MS/MS, ΧΙ-40 για υπόστρωμα: Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, σταφύλια, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδηριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006)

124 Δραστικές Ουσίες:

Acetochlor, Acibenzolar-5-Methyl, Acrinathrin, a-Cypermethrin, Aldrin, alpha-BHC, alpha-Endosulfan, Amitraz, Benfluralin, beta-BHC, beta-Endosulfan, Bifenazate, Bifenthrin, Biphenyl, Bromocyclen, Bromomphos-Ethyl, Bromophos-Methyl, Bromopropylate, Butralin, Captafol, Captan, Chinomethionate, Chlorantraniliprole, Chlorbenside, Chlordane-Cis, Chlordane-Trans, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlormephos, Chloroaniline, Chlorobenzylate, Chloroneb, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthiophos, Chlozolinate, Cyfluthrin, Cypermethrin (Mix Of Isomers), DEET, Deltamethrin, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, Diniconazole, Dinobuton, Endosulfan-sulfate, Endrin, EPTC, Esfenvalerate, Etaconazole, Ethalfluralin, Ethofumesate, Ethoprophos, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenthion, Fenthion-sulfoxide, Fenvalerate, Fluazifop-butyl, Fluchloralin, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram, Fluroxypyr, Flurprimidol, Flutolanil, Folpet, Formothion, Furathiocarb, gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Hexachlorbenzen, Ipconazole, Jodfenfos, Kresoxim-methyl, Lactofen, lamda-Cyhalothrin, Myclobutanil, Napropamide, Nitenpyram, Nitrothal-Isopropyl, o,p’DDD, o-Phenylphenol (OPP), p,p’-DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT, Paraoxon-Ethyl, Parathion, Parathion-methyl, Penconazole, Pentachloroaniline, Permethrin, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosmet Oxon, Phosmet, Procymidone, Prometryn, Propanil, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrifenox, Quintozene, Resmethrin, S421, tau-Fluvalinate, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Tetradifon, Tetradifon, tri-Allate, Trifloxystrobin, Trifluralin, Vinclozolin