Μέθοδος GC-MS/MS: ΧΙ-82-1

Μέθοδος GC-MS/MS, XI-82-1, για υπόστρωμα: Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό  (Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Βολβώδη λαχανικά, Καρποφόρα λαχανικά, Κράμβες, Φυλλώδη λαχανικά, Λαχανικά με στέλεχος, Κονδυλώδη-ριματώδη, Φρέσκα μανιτάρια, Ψυχανθή, κ.ά.) κατά SANTE/11945/2015.

256 Δραστικές Ουσίες:

2-Phenylphenol (OPP), Acetochlor, Acibenzolar-S-methyl, Acrinathrin, Alachlor, Aldicarb, Aldoxycarb, Aldrin, Aramite, Atrazine, Azaconazole, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benfluralin, BHC-alpha, BHC-beta, BHC-gamma (Lindane), Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl,Bitertanol, Boscalid, Bromacil, Bromophos, Bromophos-ethyl, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butralin, Butylate, Cadusafos, Captan, Carbaryl, Carbetamide, Carbofuran, Carbophenothion, Carboxin, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorbenside, Chlorbufam, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenvinphos-(E), Chlorfenvinphos-(Z), Chlorobenzilate, Chloroneb, Chloropropylate, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Cinidon-ethyl, Chlordane-cis, Chlordane-trans, Clofentezine, Clomazone, Clothianidin, Coumaphos, Cyfluthrin (sum of isomers), Cyfluthrin-beta, Cyhalofop-butyl, Cyhalothrin-lambda, Cypermethrin (sum of isomers), Cypermethrin-alpha, Cypermethrin-zeta, Cyproconazole, Cyprodinil, DDD-o,p’, DDD-p,p’, DDE-p,p’, DDT-o,p’, DDT-p,p’, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methylsulphon, Desmedipham deg., Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid metabolite, Dichloran, Dichlorvos, Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicofol-p,p’, Dicrotophos, Dieldrin, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethipin, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Diphenylamine, Disulfoton, Disulfoton sulfone, Ditalimfos, Endosulfan sulfate, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta, Endrin, Epoxiconazole, EPTC, Esfenvalerate, Ethalfluralin, Ethiofencarb, Ethion, Ethofumesate, Ethoprophos, Etofenprox, Etridiazole, Etrimfos, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenbuconazole, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxaprop-ethyl, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropimorph, Fenthion,Fenvalerate, Fipronil, Fluazifop-P-butyl, Flucythrinate, Fludioxonil, Flufenacet, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluvalinate, Folpet, Formothion, Furathiocarb, Heptachlor, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Hexazinone, Imazalil, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Isazophos, Isofenphos, Isofenphos-methyl, Isoprothiolane, Kresoxim-methyl, Linuron, Malathion, Mecarbam, Mefenpyr-diethyl, Mepanipyrim, Mepronil, Metalaxyl, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methomyl oxime, Methoxychlor, Metolachlor, Metominostrobin-(Z), Metribuzin, Mevinphos, Molinate, Monocrotophos, Myclobutanil, Naled, Napropamide, Nitrothalisopropyl, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazol,Parathion, Parathion-methyl, Penconazole, Pendimethalin, Permethrin, Phenmedipham, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Picolinafen, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propachlor, Propanil, Propargite, Propazine, Propham, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prothiofos, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrin I, Pyridaben, Pyrifenox-(E), Pyrifenox-(Z), Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene, Quizalofop-ethyl, Resmethrin, Simazine, Spirodiclofen, Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Terbufos, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetradifon, Tetramethrin, Thiabendazole, Thiamethoxam, Tolclofos-methyl, Tolylfluanid metabolite, Triadimefon, Triadimenol, Tri-allate, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizole, Trifluralin, Triticonazole, Vinclozolin, Zoxamide