ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Το Πεδίο Διαπίστευσης των εργαστηρίων ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., με αρ. πιστοποιητικού 1079, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ε.ΣΥ.Δ. είναι το παρακάτω:


 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή

Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες

Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

 

 

Χημικές  Δοκιμές

1.Φρούτα και λαχανικά

 

 

 

Προσδιορισμός   νιτρικών Eσωτερική μέθοδος  UV-VIS

Κωδικός μεθόδου: XI -01

Προσδιορισμός  βρωμιούχων υπολειμμάτων   φυτοφαρμάκων EN 13191.02

Κωδικός μεθόδου: XI – 02

Προσδιορισμός διθειοκαρβαμιδικών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων Eσωτερική μέθοδος  UV-VIS

Κωδικός μεθόδου: XI-03

2.Έλαια

 

 

 

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων  των φυτοφαρμάκων .

endosulfan alpha, endosulfan beta , endosulfan sulphate

Eσωτερική μέθοδος  GC-ECD

Κωδικός μεθόδου: XI -04

Προσδιορισμός βενζο(α)πυρένιο  ( benzo(a)pyrene) Eσωτερική μέθοδος  HPLC-RF

Κωδικός μεθόδου: XI-05

3.Ελιές

 

 

 

 

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων:

 

Endosulfan-A, Endosulfan-B, Endosulfan Sulfate, Endosulfan Sum, Lambda-Cyhalothrin, Alpha-Cypermethrin, Cypermethrin (Sum Of Isomers)

Eσωτερική μέθοδος  GC-ECD

Κωδικός μεθόδου: XI 06

4. Ελιές, έλαια και λοιπά φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτηκότητα σε λίπος και χαμηλή ή μέση σε νερό και προϊόντα τους, όπως ορίζονται από SANCO/12571/2013

 

Προσδιορισμός Υπολειμμάτων  350 Φυτοφαρμάκων:

 

Acephate, Acetamiprid, Acidobenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Aldicarb, Aloxydim, Ametoctradine, Amidosulfuron, Amisulbrom, Aramite, Asulam, Atrazin Desetyl, Atrazin, Azaconazol, Azimsulfuron, Azinphos Ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobine, Barban, Benalaxyl (+ M), Benflubutamid, Benfuracarb, Benthiavalicarb, Bifenox, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-Hydroxy, Carboxim, Carfentrazone Ethyl, Chlorbufam, Chlorfenviphos, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorsulfuron, Chromafenozide, Clethodim, Clodinafop Propargyl, Clofentezin, Clomazone, Clopyralid, Clothianidin, Coumaphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloxidim, Cyflufenamid, Cyhalofop Butyl, Cymiazole, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Daminozide, DEET, Demeton-S-Methyl Sulfone, Demeton-S-Methyl Sulfoxide, Demeton-S-Methyl, Desmedipham, Desmetryn, Diallate, Diazinon, Dichlobutrazole, Dichlorvos, Diclofop Methyl, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethenamide-P, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazol, Dioxathion, Diphenylamin, Disulfoton, Diethofencarb, Diuron, Dodemorph, Dodine, Emamectin, Epoxiconazole, Etaconazol, Ethametsulfuron, Ethiofencarb, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimphos, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fipronil, Flazosulfuron, Flonicamide, Florasulam, Fluaziphos-P-Butyl, Flucycloxuron, Flufenacet, Flufenoxuron, Flufenzine, Flumioxazine, Fluometuron, Fluoxastrobin, Flupyrsulfuron, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flurtamone, Flusilazole, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fomesafen, Foramsulfuron, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halosulfuron Methyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-R-Methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamox, Imazapic, Imazaquin, Imazosulfuron, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron, Ipconazole, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxaflutole, Lactofen, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron Methyl, Metaflumizone, Metalaxyl (+ M), Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb Sulfoxide, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metominostrobin-E, Metominostrobin-Z, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzine, Metsulfuron Methyl, Mevinphos, Molinate, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron, Nicotine, Nitenpyram, Norlurazone, Nuarimol, O,O-TEPP, Ofurace, Omethoate, Orthosulfamurone, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton Methyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazole, Paraoxon Methyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethaline, Penoxsulam, Penthoxamid, Phenmedipham, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Pinoxadem, Piperonyl Butoxide, Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Prallethrin, Prochloraz, Profenofos, Profoxydim, Propachlor, Propamocarb, Propaquazaphop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propyzamid, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-Desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Pyridate Metabolite, Pyrifenox, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinclorac, Quinmerac, Quinoxyfen, Quizalofos Ethyl, Rimsulfuron, Rotenon, Saflufenacid, Sethoxydim, Silthiofam, Simazin, S-Metolachlor, Spinetoram, Spinosad (Spinosid A, Spinosid B), Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat-Enol, Spirotetramat-Enol-Glucoside, Spiroxamin, Sulcotrione, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozid, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tembotrione, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrine, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox Sulfoxide, Thiophanate Methyl, Thiophanox Sulfone, Thiphensulfuron Methyl, Tiocarbazil, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron Methyl, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizol, Triflusulfuron Methyl, Triforin , Triticonazole, Tritosulfuron, Valifenalate, Warfarin, Zoxamid

 

Εσωτερικές μέθοδοι LCMSMS βασισμένη σε QuEChERS και SANCO/12571/2013

Κωδικός μεθόδου: XI – 77

5. Λίπη και Έλαια (Ελαιόλαδο) Προσδιορισμός Υπολειμμάτων  8 Φυτοφαρμάκων:

 

Chinomethionate, Dichlofenthion, Fenoxaprop-P-Ethyl, Flucytrinate, Formetanate, Hexythiazox, Monocrotophos, Procymidon

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.22)
Κωδικός μεθόδου: XI – 07
6. Ελιές Προσδιορισμός Υπολειμμάτων  8 Φυτοφαρμάκων:

 

Chinomethionate, Dichlofenthion, Fenoxaprop-P-Ethyl, Flucytrinate, Formetanate, Monocrotophos, Procymidon, Pyridaben

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.23)
Κωδικός μεθόδου: XI – 08
 

7.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό

(πυρηνόκαρπα, σταφύλια,  μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδη-ριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006 )

 

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων 430  φυτοφαρμάκων

 

2,4,5-T, 2,4-D, 4,3-Indolyl-Butyric-Acid, Abamectin, Acephate, Acequinocyl, Acetamiprid, Acidobenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb-Sulfone, Aldicarb-Sulfoxide, Aloxydim, Ametoctradine, Amidosulfuron, Aminopyralid, Amisulbrom, Amitraz, Amitrole, Aramite, Asulam, Atrazin, Atrazin-Desetyl, Azaconazol, Azadirachtine, Azimsulfuron, Azinphos-Ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobine, Barban, Benalaxy, Benflubutamid, Benfuracarb, Benomyl, Bentazone, Benthiavalicarb, Benzalkonium-C10, Benzalkonium-C14, Benzalkonium-C16, Bifenox, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromoxynil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazime, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-Hydroxy, Carbophenothion, Carbosulfan, Carboxim, Carfentrazone-Ethyl, Chinomethionate, Chlorbufam, Chlorfenviphos, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyriphos-Ethyl, Chlorpyriphos-Methyl, Chlorsulfuron, Chlorthiamid, Chromafenozide, Cinidon-Ethyl, Clethodim, Clodinafop-Propargyl, Clofentezin, Clomazone, Clopyralid, Clothianidin, Coumaphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloxidim, Cyflufenamid, Cyhalofop-Butyl, Cymiazole, Cymoxanil, Cyphenothrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Daminozide, Dazomet, Deet, Demeton-S-Methyl, Demeton-S-Methyl-Sulfon, Demeton-S-Methyl-Sulfoxide, Desmedipham, Desmetryn, Diafenthiuron, Diallate, Diazinon, Dicamba, Dichlobutrazole, Dichlofenthion, Dichloprop, Dichlorvos, Diclofop-Methyl, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethenamide-P, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazol, Dinobuton, Dinoseb, Dinoterb, Dioxathion, Diphenylamine, Disulfoton, Ditalimfos, Dithianon, Dithiofencarb, Diuron, Dmpf, Dnoc, Dodine, Emamectin, Epoxiconazole, Etaconazol, Ethametsulfuron, Ethiofencarb, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimphos, Famoxadone, Febutatin-Oxide, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquine, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxaprop-P-Ethyl, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion, Fipronil, Flazosulfuron, Flonicamide, Flonicamide-Tfna, Flonicamide-Tfng, Florasulam, Fluazinam, Fluaziphos-P-Butyl, Fluaziphop-P-Free-Acid, Flubendiamide, Flucycloxuron, Flucytrinate, Flufenacet, Flufenoxuron, Flufenzine, Flumethrin, Flumioxazine, Fluometuron, Fluoroglycofen-Ethyl, Fluotrimazole, Fluoxastrobin, Flupyrsulfuron, Flupyrsulfuron-Methyl, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flurtamone, Flusilazole, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fomesafen, Fonofos, Foramsulfuron, Forchlorfenuron, Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Gibberelic-Acid, Halosulfuron-Methyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-R-Methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamox, Imazapic, Imazaquin, Imazosulfuron, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron-Methyl, Ioxynil, Ipconazole, Iprodione, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxaflutole, Lactofen, Lenacil, Linuron, Lufenuron, …

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.17-20)

Πολυδύναμη πολυ-υπολειμματική μέθοδος σύμφωνα με SANCO/12571/2013

 

Κωδικός μεθόδου: XI -10

(…συνέχεια)

 

7.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό

(πυρηνόκαρπα, σταφύλια,  μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδη-ριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006 )

 

(…συνέχεια)

 

…, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, MCPB, Mecarbam, Mecoprop, Mepanipyrim, Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron-Methyl, Mesotrione, Metaflumizone, Metalaxyl-M, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb-Sulfoxide, Methomyl, Methoprene, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metominostrobin-E, Metominostrobin-Z, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzine, Metsulfuron-Methyl, Mevinphos, Milbemectine, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron, Norlurazone, Novaluron, Nuarimol, O,O-Tepp, O,S-Tepp, Ofurace, Omethoate, Orthosulfamurone, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton-Methyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazole, Penconazole, Pencycuron, Pendimethaline, Penoxsulam, Penthoxamid, Phenmedipham, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Picloram, Picolinafen, Picoxystrobin, Pinoxadem, Piperonylbutoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-Desmethyl, Pirimiphos-Ethyl, Pirimiphos-Methyl, Prallethrin, Prochloraz, Profenofos, Profluralin, Profoxydim, Prohexadion, Propachlor, Propamocarb, Propaquazaphop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propoxycarbazone, Propyzamid, Proquinazid, Prosulfocarb, Prosulfuron, Prothioconazole-Desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-Ethyl, Pyrasulfotole, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyridate-Metabolite, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinclorac, Quinmerac, Quinoxyfen, Quizalofop-Ethyl, Resmethrin, Rimsulfuron, Rotenon, Saflufenacid, Sethoxydim, Silthiofam, Simazin, S-Metolachlor, Spinetoram, Spinosad-A, Spinosad-D, Spiridiclofen, Spirimesifen, Spirotetramate, Spirotetramate-Enol, Spirotetramate-Enol-Glucoside, Spirotetramate-Monohydroxy, Spiroxamine, Sulcotrione, Sulfentrazone, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozid, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tembotrione, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrine, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox-Sulfoxide, Thiofensulfuron-Methyl, Thiophanate-Methyl, Thiophanox-Sulfone, Thiphensulfuron-Methyl, Tiocarbazil, Tolclofos-Methyl, Tolyfluanide, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triallate, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron-Methyl, Trichlorfon, Trichloronate, Triclopyr, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizol, Triflumuron, Triflusulfuron-Methyl, Triforin, Trinexapac-Ethyl, Triticonazole, Tritosulfuron, Valifenalate, Warfarin, Zoxamid

(…συνέχεια)

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.17-20)

Πολυδύναμη πολυ-υπολειμματική μέθοδος σύμφωνα με SANCO/12571/2013

 

Κωδικός μεθόδου: XI -10

8.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό

(πυρηνόκαρπα, σταφύλια ,  μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδη-ριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006 )

 

 

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων 125  φυτοφαρμάκων

 

Acetochlor, Acibenzolar-5-Methyl, Acrinathrin, a-Cypermethrin, Aldrin, alpha-BHC, alpha-Endosulfan, Amitraz, Benfluralin, beta-BHC, beta-Endosulfan, Bifenazate, Bifenthrin, Biphenyl, Bromocyclen, Bromomphos-Ethyl, Bromophos-Methyl, Bromopropylate, Butralin, Captafol, Captan, Chinomethionate, Chlorantraniliprole, Chlorbenside, Chlordane-Cis, Chlordane-Trans, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlormephos, Chloroaniline, Chlorobenzélate, Chloroneb, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthiophos, Chlozolinate, Cyfluthrin, Cypermethrin (Mix Of Isomers), DEET, Deltamethrin, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, Diniconazole, Dinobuton, Endosulfan-sulfate, Endrin, EPTC, Esfenvalerate, Etaconazole, Ethalfluralin, Ethofumesate, Ethoprophos, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenthion, Fenthion-sulfoxide, Fenvalerate, Fluazifop-butyl, Fluchloralin, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram, Fluroxypyr, Flurprimidol, Flutolanil, Folpet, Formothion, Furathiocarb, gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Hexachlorbenzen, Ipconazole, Jodfenfos, Kresoxim-methyl, Lactofen, lamda-Cyhalothrin, Myclobutanil, Napropamide, Nitenpyram, Nitrothal-Isopropyl, o,p’-DDD, o-Phenylphenol (OPP), p,p’-DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT, Paraoxon-Ethyl, Parathion, Parathion-methyl, Penconazole, Pentachloroaniline, Permethrin, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosmet Oxon, Phosmet, Procymidone, Prometryn, Propanil, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrifenox, Quintozene, Resmethrin, S421, tau-Fluvalinate, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Tetradifon, Tetradifon, tri-Allate, Trifloxystrobin, Trifluralin, Vinclozolin

 

 

Εσωτερική μέθοδος GCMSMS  PESTICIDES (Νο.1-5)

Πολυδύναμη πολυ-υπολειμματική μέθοδος σύμφωνα με SANCO/12571/2013

 

Κωδικός μεθόδου: ΧΙ – 40

9. Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (κατά SANCO) Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων Fosetyl-Al και Phosphonic Acid Εσωτερική μέθοδος LCMSMS βασισμένη σε QuPPE 8.1 και SANCO/12571/2013

Κωδικός μεθόδου: ΧΙ – 66

10. Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (κατά SANCO) Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου Chlormequat Εσωτερική μέθοδος LCMSMS βασισμένη σε QuPPE 8.1 και SANCO/12571/2013

Κωδικός μεθόδου: ΧΙ – 68

 11.Φύλλα Έλαια  

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων 126  φυτοφαρμάκων

 

AcephateAcetamipridAldicarb sulfoxideAtrazinAzoxystrobineBenalaxyl

BitertanolBoscalidBupirimateBuprofezinCadusafosCarbaryl Carbendazim CarbofuranCarboxim ChinomethionateChlorfenviphosChlorpropham

Chlorpyriphos methylClothianidin Coumaphos Cyproconazole Cyprodinil Demeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl Diazinon Dichlorvos Dimethoate

Dimethomorph Diniconazol Diphenylamin Dithiofencarb Diuron Emamectin

Epoxiconazole Ethiofencarb Ethion Ethoprophos EtrimphosF enamidone Fenamiphos  Fenarimol FenbuconazoleFenhexamidFenoxaprop-P-ethyl

Fenoxycarb Fluaziphos – P- butyl Flufenacet Fluometuron Fluquinconazolelusilazole Flutriafol ForchlorfenuronFormetanate Heptenophos HexaconazoleImazalilImidaclopridIndoxacarbIprovalicarbIsofenphosLenacilLinuronMalaoxon Malathion MandipropamidMecarbamMepanipyrimMepronil

MepronilMetalaxyl + M Metazachlor Methidathion MethomylMetolachlor Metrafenone Metribuzine MevinphosMonocrotophosMonolinuronMonuron

MyclobutanilNicosulfuronNuarimolOmethoate OxamylOxydemeton methylPaclobutrazole PenconazolePencycuronPhenmediphamPhenthoate PhosphamidonPiperonyl butoxide Pirimicarb Pirimiphos EthylPirimiphos methylProchloraz

ProfenofosPropachlorPropamocarbPropiconazole

Propoxur Propyzamid Prosulfocarb Pymetrozine PyraclostrobinPyriproxyfenQuinalphosQuinoxyfen

SimazinSpiridiclofenSpiroxaminTebuconazole

Tebufenpyrad Temephos Terbumeton Terbuthylazine TetraconazoleTolclofos methylTolyfluanid

TriadimefonTriadimenolTriazophosTrifloxystrobin

Zoxamid

 

 

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.24)

 

 

Κωδικός μεθόδου: XI-09

12. Αυγά, γάλα, γαλακτοκομικά, κρέας, θαλασσινά και άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης όπως ορίζονται από SANCO/12571/2013

 

Προσδιορισμός Υπολειμμάτων  350 Φυτοφαρμάκων:

 

Acephate, Acetamiprid, Acidobenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Aldicarb, Aloxydim, Ametoctradine, Amidosulfuron, Amisulbrom, Aramite, Asulam, Atrazin Desetyl, Atrazin, Azaconazol, Azimsulfuron, Azinphos Ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobine, Barban, Benalaxyl (+ M), Benflubutamid, Benfuracarb, Benthiavalicarb, Bifenox, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-Hydroxy, Carboxim, Carfentrazone Ethyl, Chlorbufam, Chlorfenviphos, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorsulfuron, Chromafenozide, Clethodim, Clodinafop Propargyl, Clofentezin, Clomazone, Clopyralid, Clothianidin, Coumaphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloxidim, Cyflufenamid, Cyhalofop Butyl, Cymiazole, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Daminozide, DEET, Demeton-S-Methyl Sulfone, Demeton-S-Methyl Sulfoxide, Demeton-S-Methyl, Desmedipham, Desmetryn, Diallate, Diazinon, Dichlobutrazole, Dichlorvos, Diclofop Methyl, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethenamide-P, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazol, Dioxathion, Diphenylamin, Disulfoton, Diethofencarb, Diuron, Dodemorph, Dodine, Emamectin, Epoxiconazole, Etaconazol, Ethametsulfuron, Ethiofencarb, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimphos, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fipronil, Flazosulfuron, Flonicamide, Florasulam, Fluaziphos-P-Butyl, Flucycloxuron, Flufenacet, Flufenoxuron, Flufenzine, Flumioxazine, Fluometuron, Fluoxastrobin, Flupyrsulfuron, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flurtamone, Flusilazole, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fomesafen, Foramsulfuron, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halosulfuron Methyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-R-Methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamox, Imazapic, Imazaquin, Imazosulfuron, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron, Ipconazole, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxaflutole, Lactofen, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron Methyl, Metaflumizone, Metalaxyl (+ M), Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb Sulfoxide, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metominostrobin-E, Metominostrobin-Z, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzine, Metsulfuron Methyl, Mevinphos, Molinate, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron, Nicotine, Nitenpyram, Norlurazone, Nuarimol, O,O-TEPP, Ofurace, Omethoate, Orthosulfamurone, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton Methyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazole, Paraoxon Methyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethaline, Penoxsulam, Penthoxamid, Phenmedipham, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Pinoxadem, Piperonyl Butoxide, Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Prallethrin, Prochloraz, Profenofos, Profoxydim, Propachlor, Propamocarb, Propaquazaphop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propyzamid, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-Desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Pyridate Metabolite, Pyrifenox, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinclorac, Quinmerac, Quinoxyfen, Quizalofos Ethyl, Rimsulfuron, Rotenon, Saflufenacid, Sethoxydim, Silthiofam, Simazin, S-Metolachlor, Spinetoram, Spinosad (Spinosid A, Spinosid B), Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat-Enol, Spirotetramat-Enol-Glucoside, Spiroxamin, Sulcotrione, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozid, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tembotrione, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrine, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox Sulfoxide, Thiophanate Methyl, Thiophanox Sulfone, Thiphensulfuron Methyl, Tiocarbazil, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron Methyl, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizol, Triflusulfuron Methyl, Triforin , Triticonazole, Tritosulfuron, Valifenalate, Warfarin, Zoxamid

 

Εσωτερικές μέθοδοι LCMSMS βασισμένη σε QuEChERS και SANCO/12571/2013

 

Κωδικοί μεθόδων:

·       Αυγά (ΧΙ-79)

·       Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (ΧΙ-80)

·       Κρέας και θαλασσινά (ΧΙ-81)

 

13. Όσπρια, δημητριακά, προϊόντα δημητριακών (προϊοντα αρτοποιείας και μακαρονοποιείας) με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο και/ή πρωτεΐνες και χαμηλή σε λίπος και νερό όπως ορίζονται από SANCO/12571/2013

 

Προσδιορισμός Υπολειμμάτων  350 Φυτοφαρμάκων:

 

Acephate, Acetamiprid, Acidobenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Aldicarb, Aloxydim, Ametoctradine, Amidosulfuron, Amisulbrom, Aramite, Asulam, Atrazin Desetyl, Atrazin, Azaconazol, Azimsulfuron, Azinphos Ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobine, Barban, Benalaxyl (+ M), Benflubutamid, Benfuracarb, Benthiavalicarb, Bifenox, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-Hydroxy, Carboxim, Carfentrazone Ethyl, Chlorbufam, Chlorfenviphos, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorsulfuron, Chromafenozide, Clethodim, Clodinafop Propargyl, Clofentezin, Clomazone, Clopyralid, Clothianidin, Coumaphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloxidim, Cyflufenamid, Cyhalofop Butyl, Cymiazole, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Daminozide, DEET, Demeton-S-Methyl Sulfone, Demeton-S-Methyl Sulfoxide, Demeton-S-Methyl, Desmedipham, Desmetryn, Diallate, Diazinon, Dichlobutrazole, Dichlorvos, Diclofop Methyl, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethenamide-P, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazol, Dioxathion, Diphenylamin, Disulfoton, Diethofencarb, Diuron, Dodemorph, Dodine, Emamectin, Epoxiconazole, Etaconazol, Ethametsulfuron, Ethiofencarb, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimphos, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fipronil, Flazosulfuron, Flonicamide, Florasulam, Fluaziphos-P-Butyl, Flucycloxuron, Flufenacet, Flufenoxuron, Flufenzine, Flumioxazine, Fluometuron, Fluoxastrobin, Flupyrsulfuron, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flurtamone, Flusilazole, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fomesafen, Foramsulfuron, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halosulfuron Methyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-R-Methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamox, Imazapic, Imazaquin, Imazosulfuron, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron, Ipconazole, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxaflutole, Lactofen, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron Methyl, Metaflumizone, Metalaxyl (+ M), Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb Sulfoxide, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metominostrobin-E, Metominostrobin-Z, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzine, Metsulfuron Methyl, Mevinphos, Molinate, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron, Nicotine, Nitenpyram, Norlurazone, Nuarimol, O,O-TEPP, Ofurace, Omethoate, Orthosulfamurone, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton Methyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazole, Paraoxon Methyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethaline, Penoxsulam, Penthoxamid, Phenmedipham, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Pinoxadem, Piperonyl Butoxide, Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Prallethrin, Prochloraz, Profenofos, Profoxydim, Propachlor, Propamocarb, Propaquazaphop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propyzamid, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-Desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Pyridate Metabolite, Pyrifenox, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinclorac, Quinmerac, Quinoxyfen, Quizalofos Ethyl, Rimsulfuron, Rotenon, Saflufenacid, Sethoxydim, Silthiofam, Simazin, S-Metolachlor, Spinetoram, Spinosad (Spinosid A, Spinosid B), Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat-Enol, Spirotetramat-Enol-Glucoside, Spiroxamin, Sulcotrione, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozid, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tembotrione, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrine, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox Sulfoxide, Thiophanate Methyl, Thiophanox Sulfone, Thiphensulfuron Methyl, Tiocarbazil, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron Methyl, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizol, Triflusulfuron Methyl, Triforin , Triticonazole, Tritosulfuron, Valifenalate, Warfarin, Zoxamid

 

Εσωτερικές μέθοδοι LCMSMS βασισμένη σε QuEChERS και SANCO/12571/2013

 

Κωδικός μεθόδου: ΧΙ-78

 

 

14. Μέλι, μαρμελάδες, αποξηραμένα σύκα, δαμάσκηνα, σταφίδες  και άλλα φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και χαμηλή σε νερό, όπως ορίζονται από SANCO/12571/2013

 

Προσδιορισμός Υπολειμμάτων  350 Φυτοφαρμάκων:

 

Acephate, Acetamiprid, Acidobenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Aldicarb, Aloxydim, Ametoctradine, Amidosulfuron, Amisulbrom, Aramite, Asulam, Atrazin Desetyl, Atrazin, Azaconazol, Azimsulfuron, Azinphos Ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobine, Barban, Benalaxyl (+ M), Benflubutamid, Benfuracarb, Benthiavalicarb, Bifenox, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-Hydroxy, Carboxim, Carfentrazone Ethyl, Chlorbufam, Chlorfenviphos, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorsulfuron, Chromafenozide, Clethodim, Clodinafop Propargyl, Clofentezin, Clomazone, Clopyralid, Clothianidin, Coumaphos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloxidim, Cyflufenamid, Cyhalofop Butyl, Cymiazole, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Daminozide, DEET, Demeton-S-Methyl Sulfone, Demeton-S-Methyl Sulfoxide, Demeton-S-Methyl, Desmedipham, Desmetryn, Diallate, Diazinon, Dichlobutrazole, Dichlorvos, Diclofop Methyl, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethenamide-P, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazol, Dioxathion, Diphenylamin, Disulfoton, Diethofencarb, Diuron, Dodemorph, Dodine, Emamectin, Epoxiconazole, Etaconazol, Ethametsulfuron, Ethiofencarb, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimphos, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fipronil, Flazosulfuron, Flonicamide, Florasulam, Fluaziphos-P-Butyl, Flucycloxuron, Flufenacet, Flufenoxuron, Flufenzine, Flumioxazine, Fluometuron, Fluoxastrobin, Flupyrsulfuron, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flurtamone, Flusilazole, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fomesafen, Foramsulfuron, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halosulfuron Methyl, Haloxyfop-Methyl, Haloxyfop-R-Methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamox, Imazapic, Imazaquin, Imazosulfuron, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron, Ipconazole, Iprovalicarb, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxaflutole, Lactofen, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron Methyl, Metaflumizone, Metalaxyl (+ M), Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb Sulfoxide, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metominostrobin-E, Metominostrobin-Z, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzine, Metsulfuron Methyl, Mevinphos, Molinate, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron, Nicotine, Nitenpyram, Norlurazone, Nuarimol, O,O-TEPP, Ofurace, Omethoate, Orthosulfamurone, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton Methyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazole, Paraoxon Methyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethaline, Penoxsulam, Penthoxamid, Phenmedipham, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Pinoxadem, Piperonyl Butoxide, Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Prallethrin, Prochloraz, Profenofos, Profoxydim, Propachlor, Propamocarb, Propaquazaphop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propyzamid, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-Desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Pyridate Metabolite, Pyrifenox, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinclorac, Quinmerac, Quinoxyfen, Quizalofos Ethyl, Rimsulfuron, Rotenon, Saflufenacid, Sethoxydim, Silthiofam, Simazin, S-Metolachlor, Spinetoram, Spinosad (Spinosid A, Spinosid B), Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat-Enol, Spirotetramat-Enol-Glucoside, Spiroxamin, Sulcotrione, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozid, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tembotrione, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrine, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox Sulfoxide, Thiophanate Methyl, Thiophanox Sulfone, Thiphensulfuron Methyl, Tiocarbazil, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron Methyl, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizol, Triflusulfuron Methyl, Triforin , Triticonazole, Tritosulfuron, Valifenalate, Warfarin, Zoxamid

 

Εσωτερικές μέθοδοι LCMSMS βασισμένη σε QuEChERS και SANCO/12571/2013

 

Κωδικός μεθόδου: ΧΙ-76

 

 

15. Βαμβάκι (ίνες ακατέργαστου βαμβακιού) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 22 φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Carfentrazone-ethyl, Chlorpyriphos, Chlorpyrifos-methyl, Clofentezine, Cyfluthrin, Cypermethrin-a, Deltamethrin, Esfenvalerate, Etoxazole, Fluazifop-P-butyl, tau Fluvalinate, l-Cyhalothrin, Metalaxyl, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pirimicarb, Propyzamide, Pyriproxyfen, Quizalofop-ethyl

Tefluthrin, Tolclofos-methyl

Εσωτερική μέθοδος GCMSMS  PESTICIDES (Νο.6)

 

Κωδικός μεθόδου: ΧΙ – 39

16. Παιδικές τροφές

 

 

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων 169 φυτοφαρμάκων

 

AcephateAcetamiprid AclonifenAlachlor Aldicarb sulfoxide AldicarbAtrazin Azimsulfuron Azinphos EthylAzinphos-methyl AzoxystrobineBenalaxyl BenthiavalicarbBitertanolBoscalidBromacil

BromuconazoleBupirimateBuprofezin CadusafosCarbaryl CarbendazimCarbofuranCarbosulfanCarboxim ChinomethionateChlorfenviphosChloridazon

ChlorprophamChlorpyriphos Ethyl Chlorpyriphos methylClethodimClofentezinClothianidin Coumaphos CyazofamidCycloxidimCyhalofop butylCymoxanil CyproconazoleCyprodinilDemeton-S-methyl sulfon

Demeton-S-methyl sulfoxideDemeton-S-methyl Diazinon Difenoconazole Dimethomorph Diniconazol Diphenylamin Disulfoton DithiofencarbDiuron Emamectin EpoxiconazoleEthiofencarbEthionEthoprophos

EthoxyquinEtoxazoleEtridiazoleEtrimphosFenamidone

FenamiphosFenarimolFenbuconazoleFenhexamid

Fenoxaprop-P-ethyl Fenoxycarb Fenpyroximate FipronilFluaziphos – P- butylFlucytrinateFlufenacet

FlufenoxuronFluometuronFluquinconazoleFlusilazole

FlutriafolForchlorfenuron Formetanate Fosthiazate  Haloxyfop-methyl Heptenophos Hexaconazole Hexythiazox Imazalil ImidaclopridIndoxacarb Iprovalicarb Isofenphos Isofenphos-methyl Isoxaflutole

LenacilLinuronLufenuronMalaoxonMalathion

MandipropamidMecarbam Mepanipyrim Mepronil Metalaxyl + MMetazachlorMethidathionMethiocarb Methomyl MethoxyfenozideMetolachlorMetrafenone

MetribuzineMevinphosMolinateMonocrotophos

MonolinuronMonuronMyclobutanil NuarimolOmethoate Oxadixyl Oxamyl Oxydemeton methyl Paclobutrazole

PenconazolePencycuronPendimethalinePenoxsulam

PhenmediphamPhenthoatePhosalonePhosphamidon

Piperonyl butoxidePirimicarbPirimiphosEthyl Pirimiphos methyl Prochloraz rocymidonProfenofos PropachlorPropamocarbPropaquazaphopPropargite

PropiconazolePropoxurPropyzamidProquinazid

ProsulfocarbPyraclostrobinPyrazophos Pyridaben  Pyriproxyfen QuinalphosQuinoxyfenQuizalofos ethyl

Rotenone SethoxydimSimazinSpiridiclofenSpiromesifen

TebuconazoleTebufenozidTebufenpyradTemephos

Terbufos Terbumeton TerbuthylazineTetraconazole TetramethrineThiabendazoleThiacloprid

ThiamethoxamThiodicarbThiophanate methylTolclofos methylTolyfluanidTriadimefonTriadimenolTriazophos

TrichlorfonTricyclazoleTrifloxystrobinTriflumizol

Zoxamid

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.21)

 

 

Κωδικός μεθόδου: XI-12

17.Κρασί

 

 

 

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων:

Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb, Buprofezin ,Carbaryl , Carbofuran, Carboxim , Cyproconazole , Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos,   , Fenoxycarb ,Fenpropimorph ,Fenhexamide ,  Fluometuron , Imazalil , Imidaclopri,Linuron   , Methiocarb , Metolachlor Monolinuron , Monuron ,Myclobutanil ,Oxadixyl ,Paclobutrazole ,Penconazole,Propachlor , ,Propyzamid, Pyrimethanil, Spiroxamine, Terbuthylazine  ,Thiacloprid  , Triadimenol

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.9)

Κωδικός μεθόδου: XI-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.13)

 

Κωδικός μεθόδου: XI-19

18.Έδαφος Προσδιορισμός  υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων:

Acetamiprid , Alachlor, Azoxystrobin, Carbaryl ,  , Carbofuran, Chloridazon ,Cycloxydim , Cyproconazole , Dimethomorph , ,Fenoxaprop-P-ethyl ,fipronil  , Fenoxycarb , Fluaziphos – P- butyl , Flufenacet ,flufenoxuron , Fluometuron , Imidacloprid , indoxacarb , Isoxaflutole , Linuron , Lufenuron , ,Metalaxyl – M , Methiocarb , Metolachlor , Monolinuron ,Myclobutanil ,Propachlor Quizalofop-ethyl  , Propyzamid , Tebufenozide Terbuthylazine ,Thiodicarb ,Thiophanate- methyl   , Triadimenol ,Trifloxystrobin

 

 

19.Δημητριακά και

ζωοτροφές

Προσδιορισμός  οργανοχλωριομένων ουσιών  :

Alpha  HCH , Beta  HCH , Gama  HCH (lindane) , HCB , Aldrin , 2.4 DDD , 4.4 DDD , 4.4 DDE , 4.4 DDT , Endosulfan α+β , Endosulfan sulfate ,

 

Εσωτερική μέθοδος

GC-  ECD

Κωδικός μεθόδου: XI-21

20. Δημητριακά, αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες, σύκα κλπ)  

Ωχρατοξίνη Α

Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF

Κωδικός μεθόδου: XI-22

21. Δημητριακά και προϊόντα τους  

Προσδιορισμός  Fumonisin B1 και Fumonisin B2

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

Κωδικός μεθόδου: XI – 23

 

22.  Τρόφιμα , δημητριακά και ζωοτροφές

 

 

 

 

 

 

Προσδιορισμός  Ζεαραλενόνης (ΖΟΝ)

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

Κωδικός μεθόδου: XI-24

 

Προσδιορισμός   Trichothecenes μυκοτοξίνης    Δεσοξυνιβαλενόλης  (DON).

Εσωτερική μέθοδος HPLC-PDA.

Κωδικός μεθόδου: XI-25

 

Προσδιορισμός   Trichothecenes μυκοτοξινών

DAS,  T-2,  HT-2

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

Κωδικός μεθόδου: XI-26

23. Ξηροί καρποί,

δημητριακά, άλευρα , ζωοτροφές

 

Προσδιορισμός aflatoxins Β1, Β2, G1, G2

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

Κωδικός μεθόδου: XI – 27

 

24,Γάλα και γαλακτοκομικά

 

 

Προσδιορισμός Aflatoxin M1

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

Κωδικός μεθόδου: XI  – 28

25. Ιχθυρά

 

Προσδιορισμός  Histamine

 

Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF

Κωδικός μεθόδου: XI  – 29

26. Τρόφιμα Προσδιορισμό χρωστικών :

Sudan Ι,  Sudan ΙΙ, Sudan ΙΙΙ, Sudan ΙV (Scarlet Red), Sudan Orange G, Sudan Yellow σε δείγματα τροφίμων

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

 

Κωδικός μεθόδου: XI-30

 

27.Μέλι

 

 

 

 

 

 

Προσδιορισμός   HMF (HydroxyMethylFurfural) Eσωτερική μέθοδος  UV-VIS

Κωδικός μεθόδου:  XT-21

 

Προσδιορισμός διαστάσης σε μέλι κατά Schade

(diastase index, diastase activity)

 

Eσωτερική μέθοδος  UV-VIS

Κωδικός μεθόδου:  XI-54

Προσδιορισμός σακχάρων

 

Εσωτερική μέθοδος HPLC-RID

Κωδικός μεθόδου:  XI-32

 

Προσδιορισμός  16 αντιβιοτικών της κατηγορίας των σουλφαναμιδών (SULFANAMIDES)

 

Sulfabenzamid, Sulfacetamid, , Sulfadimethoxine (SDMX),  Sulfadoxin (SDX), Sulfafurazole, Sulfameter, Sulfamethizol (SMT), Sulfamethoxazole, Sulfaguanidine, Sulfamethoxypyridazine (SMP), Sulfamoxol (SMO), Sulfapyridine(SPY), Sulfathiazole (STZ), Sulfachlorpyridazine (SCPD), Sulfamethazine (SMZ) = Sulfadimidine (SDMD), Sulfamerazine (SMR)

 

 

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

 

Κωδικός μεθόδου:  XI-33

 

Προσδιορισμός  1.4-dichlorobenzene

( Παραδιχλωροβενζόλιο )

 

 

 

Εσωτερική μέθοδος GC- ECD

 

Κωδικός μεθόδου:  XI-34

 

28. Ψάρια

 

Προσδιορισμός  αντιβιοτικών στις κατηγορίες  σουλφοναμίδες , τετρακυκλίνες  και κουινολόνες  (Sulfonamides, Tetracyclines, Quinolones)

 

Flumequine,

Sulfadiazine,

Oxolinic acid,

Oxytetracycline

 

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

 

Κωδικός μεθόδου:  XI-35

29.Τρόφιμα

(φρούτα , λαχανικά , αναψυκτικά, ζαχαρώδη προιόντα , χυμοί , κλπ)

Προσδιορισμός  βενζοικού και σορβικού οξέος Εσωτερική μέθοδος  HPLC-PDA

Κωδικός μεθόδου:  XI-36

 30.Τρόφιμα

( πατατάκια , πατάτες τηγανητές , μπισκότα , ψωμί , δημητριακά , κλπ)

Προσδιορισμός  ακρυλαμιδίου Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

Κωδικός μεθόδου:  XI-37

31.Χυμοί φρούτων  και λαχανικών και αναψυκτικά

 

Προσδιορισμός   ασκορβικού  οξέος Eσωτερική μέθοδος  UV-VIS

Κωδικός μεθόδου:  XI – 38

32. Τρόφιμα (οινος, κρεατοσκευάσματα, μαρμελάδες, κά)

 

Προσδιορισμός  συνθετικών χρωστικών  :

 

Ε 102. Ταρτραζίνη (19140)

Ε 110. Κίτρινο Sunset (15985)

Ε 122. Αζωρουμπίνη/Καρμοϊζίνη (14720)

Ε 123. Αμαράνθη (16185)

Ε 124.  Πονσώ 4 R (16255)

Ε 127. Ερυθροζίνη B (45430).

Ε 128. Ερυθρό 2G (18050) (αναστολή χρήσης)

Ε 129. Ερυθρό -Allura AC (16035)

 

 

Εσωτερική μέθοδος HPLC-DAD

Κωδικός μεθόδου: XI-71

33. Αρτοσκευάσματα Προσδιορισμός Προπιονικού Οξέος Εσωτερική μέθοδος HPLC-DAD

Κωδικός μεθόδου: XI-72

34. Τρόφιμα (χυμοί, οίνος, μαρμελάδες, κά) Προσδιορισμός  οργανικών οξέων :

Οξικό οξύ

Γαλακτικό οξύ ,

Προπιονικό οξύ,

Μηλικό οξύ ,

Κιτρικό οξύ

Τρυγικό οξυ

Οξαλικό οξύ

Εσωτερική μέθοδος HPLC-DAD

Κωδικός μεθόδου: XI-73

 35. Νερό πόσιμο  

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων 92  φυτοφαρμάκων

 

 

Alachlor,Aldicarb sulfoxide ,Atrazin,Azoxystrobine,Benalaxyl,Benthiavalicarb,

Bitertanol,Boscalid,Bromacil,Bupirimate,Buprofezin,Carbaryl,Carbendazim,Chinomethionate,

Chlorfenviphos,Chloridazon,Chlorpropham,

Cyazofamid,Cyproconazole,Demeton-S-methyl sulfon,Demeton-S-methyl sulfoxide,Demeton-S-methy,Diniconazol,Diphenylamin,Dithiofencarb,

Diuron,Epoxiconazole,Ethoprophos,Fenamidone, Fenbuconazole,Fenoxycarb,Flufenacet,Fluometuron, Flusilazole,FlutriafolFosthiazate Haloxyfop-methyl Hexaconazole,Imidacloprid,Indoxacarb Iprovalicarb, Isofenphos-methyl, Linuron, Malaoxon Mandipropamid ,Meproni,lMetalaxyl + M ,Metazachlor,Methoxyfenozide,Metolachlor

Mevinphos. Monolinuron.Monuron.Myclobutanil .

Naled (Dibrom) ,Nuarimol, Omethoate, Oxadiazon Oxadixyl, Oxamyl, Oxydemeton methyl

Paclobutrazole,Penconazole,Pencycuron,PenoxsulamPhenmedipham,Phosphamidon,Pirimicarb

Prochloraz,Procymidon,Propachlor,Propiconazole,

Propoxur,Propyzamid,Pymetrozine,Simazin Tebuconazole,Tebufenozid,Terbumeton,

Terbuthylazine,Tetraconazole,Thiacloprid,Thiodicarb

Tolyfluanid,Triadimefon,Triadimenol,Trichlorfon

Tricyclazole,Trifloxystrobin,Triflumizol, Zoxamid

 

 

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.24)

 

 

Κωδικός μεθόδου: XI-13*

36 .Νερό υπόγειο, μη προοριζόμενο για ανθρώπινη κατανάλωση Προσδιορισμός  υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων:

Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb ,Buprofezin ,Carbaryl , Carbendazim , Carbofuran ,Carboxim , Chloridazon , Cyproconazole , Diphenylamine, Dithiofencarb, , Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenhexamid , Fenoxycarb ,Fenpropimorph , Fluometuron , Imazalil , ,Linuron , Mepanipyrim ,Metalaxyl – M , Methiocarb , Metolachlor, Monolinuron , Monuron , Myclobutanil  , Paclobutrazole ,Penconazole,Propachlor ,propamocarb ,  ,Propyzamid ,Pyrimethanil  ,Spiroxamine, Terbuthylazine ,Thiabendazole ,Thiacloprid ,Triadimenol

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS  PESTICIDES (Νο.12)

 

 

Κωδικός μεθόδου: XI-14

37.Νερό πόσιμο, υπόγειο , επιφανειακό Προσδιορισμός σε  PCB’s και PCTs

 

PCB #28  (2,4,4- trichlorobiphenyl)

PCB #52  (2,2,5,5-tetrachlorobiphenyl)

PCB #101  (2,2,4,5,5-pentachlorobiphenyl)

PCB #138  (2,2,3,4,4,5-hexachlorobiphenyl)

PCB #153  (2,2,4,4,5,5,-hexachlorobiphenyl)

PCB #180  (2,2,3,4,4,5,5-heptachlorobiphenyl)

PCT 01 (3,3”-dichloro-p-terphenyl

PCT 02 (3.4,4”-trichloro-m-terphenyl)

PCT03 (3,3”,5,5”-tetrachloro-p-terphenyl)

 

Εσωτερική μέθοδος GC-ECD

Κωδικός μεθόδου: XI -41*

38.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό Προσδιορισμός σε ακρυλαμίδιο

 

Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

Κωδικός μεθόδου: XI- 42 *

 

 

39.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό  

Προσδιορισμός σε Φαινολικές ενώσεις

Εσωτερική μέθοδος GCMS

Κωδικός μεθόδου: XI -43  *

 

40.Νερό πόσιμο (χλωριωμένο) Προσδιορισμός σε Ολικά τριαλογονομεθάνια

χλωροφόρμιο,

βρωμοφόρμιο

διβρωμοχλωρομεθάνιο

βρωμοδιχλωρομεθάνιο.

 

Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS

 

Κωδικός μεθόδου: XI – 44  *

41.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό Προσδιορισμός  σε Τετραχλωροαιθένιο Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS

Κωδικός μεθόδου: XI – 45 *

42.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό  Προσδιορισμός  σε Τριχλωραιθένιο Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS

Κωδικός μεθόδου: XI – 45 *

43.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό

 

Προσδιορισμός σε 1,2 –διχλωροαιθάνιο Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS

Κωδικός μεθόδου: XI – 45 *

44.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό

 

Προσδιορισμός  σε Βενζόλιο Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS

Κωδικός μεθόδου: XI – 45 *

45. Νερό πόσιμο, υπόγειο

 

Προσδιορισμός  σε Βενζο-α-πυρένιο Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF

Κωδικός μεθόδου: XI – 46 *

Προσδιορισμός σε Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

 

-βενζο(β)φθορανθένιο,

-βενζο(k)φθορανθένιο,

-βενζο(η,θ,ι)περυλένιο,

-ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο.

 

Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF

Κωδικός μεθόδου: XI – 46 *

46.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό

 

Προσδιορισμός βινυλοχλωριδίου – vinylchloride Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS

Κωδικός μεθόδου: XI – 51 *

47.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό

 

Προσδιορισμός επιχλωρυδρίνης – epichlorydrin Εσωτερική μέθοδος LCMSMS

Κωδικός μεθόδου: XI – 52 *

48.Νερό πόσιμο, ,υπόγειο , επιφανειακό

 

Προσδιορισμός σε  βενζόλίο ( Benzene ) , τουλόλιο, αιθυλενοβενζόλιο,  ξυλολίων ( BTEX – υδρογονανθρακες ) Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS

Κωδικός μεθόδου: XI – 53 *

49.Πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό Προσδιορισμός βρωμικών (BrO3) EPA 317.0 revision 2.0 XN45**
50. Νερό πόσιμο,  υπόγειο,

Επιφανειακό, απόβλητα

Προσδιορισμός ολικών κυανιούχων

 

Εσωτερική φωτομετρική μέθοδος   με Merck Spectroquant 1.09701

Κωδικός μεθόδου:  XN 32**

 

Οργανοληπτικές  Δοκιμές

 

1. Νερά πόσιμα,  υπογεια,

επιφανειακά

 

Οργανοληπτική εξέταση οσμής (ΤΟΝ) Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε Apha  Standard Methods, 22η έκδοση  2160-2150 /2170**
Οργανοληπτική εξέταση  γεύσης (FTN) Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε Apha  Standard Methods, 22η έκδοση  2160-2150 /2170**


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή

Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες

Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

 

Χημικές Δοκιμές
 

Έλαια

1. Προσδιορισμος Υπεροξειδίων Kανονισμός 2568/91 Ε.Ε.

Κωδικός μεθόδου:  XT 13

2.Προσδιορισμος Υγρασίας Kανονισμός 2568/91 Ε.Ε.

Κωδικός μεθόδου:  XT 10

3.  ΠροσδιορισμόςK232 – K270 Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91

Κωδικός μεθόδου:  XT 15

4. Προσδιορισμός Οξύτητας Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91

Κωδικός μεθόδου:  XT 14

 

Έδαφος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηχανική / κοκκομετρική σύσταση

Άμμος % Ιλύς %

Άργιλος %

Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 36 ,

βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC S14-10 , WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndEdition

pH Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 18

(Ηλεκτρομετρικά σε πάστα κορεσμού)

βασισμένη στην WCC-103 PublicationWREP-125, 2nd

Edition

Αγωγιμότητα Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 19

(Ηλεκτρομετρικά σε πάστα κορεσμού)

WCC-103 Publication

WREP-125, 2 ndEdition

Οργανική ουσία Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 20

(Walkley – Black, titrimetric)

WCC-103 PublicationWREP-125, 2 ndEdition

Προσδιορισμός Ολικός φώσφορος

Ρ (OLSEN)

Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 28 (OLSEN)

βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC-103 Publication WREP-125, 2

ndEdition

Προσδιορισμός Νιτρικό άζωτο

(NO3 -1 )

Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 35 ,

βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC-103 Publication

WREP-125, 2 ndEdition

3.Νερά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρομετρικός προσδιορισμός οξύτητας (pH) APHA* 4500-H+: 20η έκδοση , 1998  Κωδικός μεθόδου:  XN 01 **
Προσδιορισμός  αγωγιμότητας APHA* 2510: 20η έκδοση , 1998

Κωδικός μεθόδου:  XN 02 **

Προσδιορισμός νιτρικών (σε νερά με χαμηλό οργανικό υλικό) Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-NO3 : 20η έκδοση , 1998 (φασματοφωτομετρία υπεριώδους)

Κωδικός μεθόδου:  XN08**

Προσδιορισμός νιτρωδών (σε μη επεξεργασμένα νερά) Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-NO2: 20η έκδοση , 1998 (χρωματομετρική – διαζώτωσης)

Κωδικός μεθόδου:  XN 06**

Προσδιορισμός αμμωνίας Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 417 Β: 17η έκδοση, 1989 (μέθοδος Nessler)

Κωδικός μεθόδου:  XN 07**

Προσδιορισμός Σκληρότητας 2340 C(APHA, Standard Methods 21th   Ed. 2005)

Κωδικός μεθόδου:  XN 04**

Προσδιορισμός σε θολερότητα

 

 Εσωτερική μέθοδος με HANNA  kit test

Κωδικός μεθόδου:  XN 31**

Προσδιορισμός σε υπολειμματικό χλώριο

 

Εσωτερική μέθοδος DPD METHOD με φορητό φωτόμετρο

Κωδικός μεθόδου:  XN 30**

Προσδιορισμός σε Χρώμα

 

Εσωτερική μέθοδος με φορητό φωτόμετρο

Κωδικός μεθόδου:  XN 36**

Προσδιορισμός σε Ιόντων Χλωρίου –Cl

 

Εσωτερική μέθοδος APHA 4500-Cl B

Κωδικός μεθόδου:  XN 09**