Ένταξη της Ανάλυσις Α.Ε. στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Σαλμονέλας

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εντάχθηκαν επίσημα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Σαλμονέλας (ΕΠΕΣ).

Σύμφωνα με την Ελληνική και τη Κοινοτική νομοθεσία, όλες οι Πτηνοτροφικές Μονάδες κρεατοπαραγωγής, ωοπαραγωγής και αναπαραγωγής ορνίθων του είδους Gallus gallus πρέπει να εφαρμόζουν τακτικές εργαστηριακές δοκιμές αυτοελέγχου και να λαμβάνουν μέτρα βιοασφάλειας.

Με χρήση διαπιστευμένης πρότυπης μεθόδου, το εργαστήριό μας μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία της Σαλμονέλας σε:

  • Περιττώματα ορνίθων
  • Κελύφη αυγών
  • Χαρτόνια από καλάθους εκκόλαψης ή μεταφοράς
  • Νεκρούς νεοσσούς
  • Σκόνη και στρώμνη
  • Ζωοτροφές

Κάθε εξάμηνο τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται και αποστέλλονται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Χαλκίδας, η οποία είναι το επικεφαλής εργαστήριο του ΕΠΕΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΠΕΣ και τις υποχρεώσεις των Πτηνοτροφικών Μονάδων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.